Re-Queeste
Re-integratiebureau
verslaving en psychiatrie

Privacyreglement en klachtenregeling

Geachte heer/mevrouw,

Privacyreglement
Wanneer u aan een traject begint bij Re-Queeste, dient u erop te kunnen vertrouwen dat er op een zorgvuldige manier met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. De medewerkers van Re-Queeste hebben zich daarom aan bepaalde regels omtrent het omgaan met persoonlijke gegevens te houden. Re-Queeste heeft een privacyreglement opgesteld om dit te waarborgen. Dit reglement voldoet aan de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming aan een privacyreglement stelt. Wij laten regelmatig door een onafhankelijk bureau controleren of wij op de goede manier met privacygevoelige informatie omgaan. Wij wisselen gegevens die nodig zijn voor uitvoering van het traject uit met onze opdrachtgever. Uw gegevens worden twaalf maanden na afsluiting van het traject verwijderd en/of vernietigd.

 U kunt bij Re-Queeste een exemplaar van het volledige privacyreglement opvragen.

Klachtenregeling
Wanneer u ontevreden bent over de dienstverlening van Re-Queeste, dan heeft u als cliënt van Re-Queeste de mogelijkheid een klacht in te dienen. Hoe dat werkt, staat in onze klachtenregeling. Samengevat komt die hierop neer:
 1. U dient een klacht bij voorkeur eerst te bespreken met de trajectcoach over wiens gedraging u een klacht wil indienen. Bij onvoldoende tevredenheid hierover is de volgende stap dat u de klacht vervolgens bespreekt met de externe klachtencoördinator van Re-Queeste, de heer van Dam.
 2. Indien hiervoor zwaarwegende redenen zijn, is het ook mogelijk om de klacht rechtstreeks bij de klachtencoördinator in te dienen zonder dat er voorafgaand overleg is geweest met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft.
  anneer de uitkomst van de bespreking van uw klacht met de klachtencoördinator niet naar uw tevredenheid is, kunt u een klacht indienen bij de directie van Re-Queeste. De directie doet vervolgens de klachtencommissie het verzoek de klacht in behandeling te nemen
 3. Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij de klachtencoördinator van Re-Queeste tenzij u hiertoe niet in staat bent. In dat geval kan de klacht ook mondeling worden ingediend. In dit laatste geval wordt er van deze klacht een verslag gemaakt door de klachtencoördinator. Dit verslag bevat in elk geval het volgende:
  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
  • de datum waarop de gedragingen en/of uitlatingen hebben plaatsgevonden waarop de klacht betrekking heeft;
  • een ondertekening van de indiener.

Waar kunt u deze documenten vinden?
U kunt van zowel de privacyregeling als de volledige klachtenregeling telefonisch opvragen bij Re-Queeste (030-7519386). U kunt de documenten ook per e-mail aanvragen door een berichtje naar: info@re-queeste.nl